Przejdź do treści

Statut klubu

Statut zawiera formalny zbiór reguł, na podstawie których funkcjonuje klub
Statut Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i cele Klubu
§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź, zwany będzie w treści niniejszego statutu Klubem.

§2

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedziba klubu znajduje się w Łodzi.

§3

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.715), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 79 poz.855 z późn.zm) oraz własnego statutu i regulaminów.

§4
 1. Celem Klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego, innych sportów walki i form rekreacji ruchowej oraz realizacji innych zadań, wynikających z tego statutu i przepisów ustawy o sporcie.
 2. W szczególności Klub realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej;
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej, prozdrowotnej;
  • wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz sportu szkolnego i młodzieży szkolnej;
  • szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej;
  • organizowanie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie;
  • reprezentowanie swoich członków i zawodników w innych organizacjach sportowych oraz organizowanie   udziału   w   klubowym, wojewódzkim i krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • współdziałanie w   przygotowywaniu   członków  kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  • współpracę z organami  administracji rządowej i samorządu  terytorialnego w zakresie  realizacji swych zadań statutowych;
  • reprezentowanie swoich członków wobec władz i  innych  organizacji  kultury fizycznej na terenie   województwa  i  kraju  oraz  przedstawianie  swojego stanowiska w  żywotnych  dla środowiska sprawach;
  • prowadzenie niezbędnej działalności wydawniczej;
  • realizowanie innych  zadań, do  których  zobowiązany  będzie na mocy ustaw, statutu lub własnych uchwał;
  • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży miejskiej oraz wiejskiej;
  • prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin;
  • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
  • prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej dla rodzin wielodzietnych i z ciężką sytuacją materialną.
§5
 1. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jej członków i sympatyków.
 2. Dla realizacji określonych zadań Klub może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków.
§6

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających,
§7
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jak również małoletnia. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 16 roku życia może zostać członkiem zwyczajnym po przedstawieniu pisemnej zgody swoich ustawowych przedstawicieli.
 2. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskanie akceptacji Zarządu.
 3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Klubu, jeżeli uzna, że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swą zgodę od spełnienia określonych warunków. Kandydatowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków Klubu przysługuje prawo odwołania się od odmownej decyzji Zarządu do najbliższego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§8

Godność członka honorowego może zostać nadana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Klubu. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz organizacja lub instytucja nie będąca osobą prawną, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć stałego finansowego lub rzeczowego wspierania Klubu.

§10

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

 1. udziału w realizacji celów statutowych;
 2. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z wyłączeniem członków, którzy nie ukończyli 16 roku życia;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych;
 4. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd
 5. noszenia znaku organizacyjnego;
 6. przynależności do innych stowarzyszeń kultury fizycznej lub organizacji;
§11

Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw wymienionych w § 10, prócz wymienionych w §10 pkt.2.

§12

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 • udziału w realizacji jego statutowych zadań i celów określonych przez władze,
 • przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów oraz stosowania się do przyjętych zwyczajów i obyczajów, w szczególności zaś zasad etykiety obowiązującej w karate tradycyjnym,
 • regularnego opłacania składki członkowskiej z wyłączeniem członków honorowych i wspierających.
§13

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje:

 1. z dniem zgłoszenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;
 2. na skutek rozwiązania Klubu;
 3. poprzez skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu (nie dotyczy członków wspierających);
 4. przez wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu za naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub działania na szkodę Klubu;
 5. w przypadku skreślenia lub wykluczenia z Klubu członek ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Do czasu rozpoznania odwołania uchwała nie podlega rozpoznaniu.
§14

Członkostwo honorowe ustaje przez zrzeczenie się albo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§15
 1. Członkom Klubu mogą być udzielane nagrody i wymierzane kary.
 2. Do nagród zalicza się wyróżnienie dyplomem uznania, częściowym lub całkowitym zwolnieniem od składki członkowskiej, pokrycie udziału w imprezie sportowej lub szkoleniu (seminarium) oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.
 3. Karami są upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, skreślenie z lity członków i wykluczenie z Klubu.
 4. W szczególnych przypadkach orzekane mogą być kary:
  • zawieszenia w prawach członka na czas oznaczony,
  • pozbawienia członka tytułu mistrza lub innego tytułu sportowego nadanego przez Klub,
  • zakaz uczestniczenia w określonych konkurencjach lub zawodach sportowych,
  • dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia.
 5. Nagród udziela Zarząd na uzasadniony wniosek trenera lub instruktora bądź z urzędu.
 6. Kary wymierzane są przez Zarząd.
§16
 1. Stosowanie dopingu przez członków Klubu jest zabronione.
 2. Za stosowanie dopingu członek Klubu ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpowiedzialność tę ponoszą także inne osoby, którym udowodni się naruszenie przepisów antydopingowych.
 3. Władze Klubu zobowiązane są do przeciwdziałania dopingowi i pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby, które nie przestrzegają stosownych przepisów i zarządzeń.

 

Rozdział III
Władze Klubu, tryb ich wyboru, uzupełnienia składu i kompetencje.
§17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§18

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§19

Władzami Klubu są:

 1. Władze Klubu mogą uzupełniać swoje składy osobowe w okresie kadencji poprzez podejmowanie w tych sprawach uchwał, określających przyczynę uzupełnienia składu.
 2. Uzupełnienie składu osobowego w okresie kadencji, o którym mowa powyżej nie może przekroczyć 1/3 składu władz Klubu pochodzącego z wyborów.
§20

Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata.

Walne Zgromadzenie Członków
§21
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. Może ono mieć charakter Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Zgromadzenia Sprawozdawczego lub Zgromadzenia Nadzwyczajnego.
 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd, a jego termin winien przypadać w okresie jednego miesiąca poprzedzającego datę upływu 4 – letniej kadencji władz Klubu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu.
 4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków przeprowadzane jest jeden raz w roku kalendarzowym.
 5. Zarząd zawiadamia Członków Klubu o terminach Walnych Zgromadzeń Członków, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem danego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą członkowie zwyczajni. Członkowie władz uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków z urzędu.
 7. Podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały są prawomocne, jeżeli podjęte zostały w I terminie zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz w II terminie, który odbywa się tego samego dnia zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
§22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie programu w szczególności działalności sportowej i finansowej Klubu na okres kadencji;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. podejmowanie uchwał w kwestii zmian statutu, rozwiązania Klubu;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
 7. powoływanie sekcji sportowych w Klubie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do porządku obrad.
§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, których przedmiotem jest zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Przepis § 21 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Klubu
§24
 1. Zarząd Klubu może liczyć od 3 do 6 osób. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz dokonuje podziału obowiązków między pozostałych jego członków, uwzględniając w miarę możliwości wnioski Prezesa. W czteroosobowym składzie Zarządu w razie braku wymaganej większości rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, które uchwałą określa jego skład liczbowy na kolejną kadencję.
§25

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy działanie w imieniu Klubu we wszystkich sprawach, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych Walnemu Zgromadzeniu Członków i Komisji Rewizyjnej, w szczególności zaś

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. realizowanie statutowych celów Klubu, jego planu pracy i przyjętych uchwał;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
 4. podejmowanie uchwał o przyjęciu albo skreśleniu z listy członków Klubu;
 5. określenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego;
 6. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu uprawiania karate tradycyjnego i innych przepisów sportowych zgodnie z regulacjami właściwego polskiego związku sportowego;
 7. Prezes lub Wiceprezes reprezentuje Klub wobec władz i instytucji krajowych oraz zagranicznych. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes – każdy samodzielnie;
 8. Prezes lub Wiceprezes kieruje pracami Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu.
§26

Dla bieżącej obsługi Zarządu i innych organów można powołać Biuro Zarządu z dyrektorem na czele. Organizację i zasady działalności tego biura określa Zarząd.

§27

Od orzeczenia Zarządu w sprawie dyscyplinarnej, które zapadło z naruszeniem prawa regulaminów sportowych Klubu bądź innych norm wewnętrznych albo zewnętrznych albo z pozbawieniem obwinionego prawa do obrony przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego właściwego polskiego związku sportowego na zasadach określonych przepisami tego związku, jeżeli zaskarżone orzeczenie dotyczyło

 1. wykluczenia lub skreślenia z Klubu,
 2. dyskwalifikacji dożywotniej zawodnika lub zawieszenia członkostwa w Klubie na okres powyżej 6 miesięcy.
 3. pozbawienia zawodnika tytułu mistrza lub innego tytułu sportowego nadanego przez Klub
 4. zakazu reprezentowania Klubu w zawodach lub imprezach pucharowych.
Komisja Rewizyjna
§28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego.
 2. Wyborów Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków. Komisja wyłania na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego składu Przewodniczącego.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej co najmniej 1 w roku.
 4. Zadania Komisji Rewizyjnej realizowane będą poprzez lustracje oparte o plan pracy przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych. Komisja ma obowiązek przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdania finansowego i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
§29
 1. Organami opiniodawczo – doradczymi Klub mogą być komisje problemowe, stałe lub powoływane doraźnie.
 2. Komisje problemowe powołuje Zarząd w miarę potrzeby, określając jednocześnie ich skład osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania.

 

Rozdział IV
Majątek i fundusze Klubu
§30
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Funduszami są:
  1. składki członkowskie, wpisowe,
  2. darowizny, spadki, zapisy,
  3. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, sponsoring,
  4. wpływy z działalności statutowej Klubu,
  5. dochody z własnego majątku.
 3. Zasady i zakres działalności finansowej Klubu określają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.

 

Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§31
 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Klubu może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd lub 1/3 ogółu członków zwyczajnych.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§31
 1. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz uchwały organów klubu podjęte w ramach ich kompetencji na podstawie statutu.
 2. Postanowienia tego statutu oraz innych aktów wewnętrznego prawa Klubu nie mogą być sprzeczne z przepisami właściwego polskiego związku sportowego. Przystąpienie Klubu do związku zobowiązuje Klub do dostosowania statutu i innych jego przepisów do statutu i przepisów tego polskiego związku sportowego.
 3. Wykładnię postanowień niniejszego statutu ustala Zarząd.

Niniejszy statut uchwalony został przez członków założycieli Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź w dniu 25.06.2015r.

Członkowie Komitetu Założycielskiego

Maria Depta
Kasper Kawecki